Kontakt

Adress:

Brobergsterassen 5 A Lärocentret Minerva PB 9
00014 Helsingfors universitet

E-post:

 Du får tag på hela styrelsen genom att skicka e-post till didacta-styrelse@helsinki.fi

Facebook:

https://www.facebook.com/didactarf/

Didactas styrelse 2018:

Ordförande: 

Daniela Sandell, daniela.sandell@helsinki.fi

Vice ordförande:

Polly Anderson, polly.anderson@helsinki.fi

Sekreterare:

Camilla Eriksson, camilla.eriksson@helsinki.fi

Ekonom:

Lina Arponen, lina.arponen@helsinki.fi

Kommunikationsansvarig:

Viivi Mickos, viivi.mickos@helsinki.fi

Studierepresentant (allmän- och vuxenpedagogik):

Ellinor Lindholm, ellinor.lindholm@helsinki.fi

Studierepresentant (barnträdgårdslärare):

Jennifer Grönroos, jennifer.gronroos@helsinki.fi

Studierepresentant (klasslärare):

Victoria Lundberg, victoria.lundberg@helsinki.fi

Kultur- och idrottsansvarig: 

Anna Pietilä, anna.pietilä@helsinki.fi

Evenemangsansvarig: 

Emilia Sundvall, emilia.sundvall@helsinki.fi

Linnéa Holm, linnea.holm@helsinki.fi

Victoria Lundberg, victoria.lundberg@helsinki.fi

Årsfestmarskalk: 

Emilia Sundvall, emilia.sundvall@helsinki.fi

Ansvarig för föreläsningar och seminarier:

Sonja Larma, sonja.larma@helsinki.fi

Gulis- och medlemsregisteransvarig: 

Kia-Maria Niemi, kia.niemi@helsinki.fi

FSLF-ansvarig: 

Matilda Sundqvist,  matilda.sundqvist@helsinki.fi 

Emilia Sundvall, emilia.sundvall@helsinki.fi

SOOL-ansvarig: 

Emma Heikkilä, emma.heikkila@helsinki.fi

Jämlikhetsansvarig: 

Emma Heikkilä, emma.heikkila@helsinki.fi

Utrymmesansvarig för Gustavus Rex: 

Polly Anderson, polly.anderson@helsinki.fi

 

 

Vad innebär det att vara med i styrelsen?

I november varje år, på höstmötet, väljer Didacta en ny styrelse och godkänner verksamhetsplanen och budgeten för följande år. På vårmötet i februari godkänner föreningen verksamhetsberättelsen, bokslutet och revisionsberättelsen från det förgående verksamhetsåret.

Didacta håller möten ca en gång i månaden. Möten ordnas oftast på Minerva eller Gustavus Rex, men ibland också på café eller hemma hos en medlem. Mötena är öppna för alla medlemmar och möteskallelsen skickas via e-post senast en vecka före mötet. På mötena behandlas aktuella ärenden som berör föreningen. Förslag och ideér för vad som kunde ordnas under verksamhetsåret tas gärna emot från alla medlemmar på möten. Protokollen av möten skickas efteråt via e-post.

Didacta samarbetar med de andra pedagogiska ämnesföreningarna vid HU, främst genom takorganisationen Condus för alla studeranden inom beteendevetenskapliga fakulteten. Vi har även direkt samarbete med Peduca och Ebe som är de finska motsvarigheterna till våra linjer. Som svenskspråkig förening ser vi det som en viktig uppgift att aktivt upprätthålla kontakten till andra svenskspråkiga ämnesföreningar och nationer. Detta sker bl.a. genom föreningen SNÄF, men också genom direkta kontakter till svenskspråkiga föreningar inom och utanför Helsingfors universitet.

Här hittar du information om de olika styrelseposterna och utskotten:

Styrelseposterna

Ordförande

 • känner väl till och arbetar för föreningens målsättning
 • känner till föreningens stadgar och bestämmelser
 • representerar föreningen utåt
 • förbereder möten, skriver möteskallelserna samt skriver föredragningslistorna till styrelsemöten och andra möten
 • leder styrelsens och föreningens möten
 • delegerar uppgifter och hanterar information som berör föreningens verksamhet
 • skriver tillsammans med vice ordförande förslag till föreningens verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
 • ser till att protokoll blir skrivna och justerade och att alla beslut finns nedtecknad

Som ordförande är man ansvarig för hela verksamheten inom ämnesföreningen Didacta. Ansvaret delas givetvis mellan alla medlemmar, och ordförande har ett tätt samarbete med vice ordförande, men i sista hand är det ordförande som ser till att allt fungerar som det ska. Som ordförande representerar man sin förening vilket innebär att ifall någon utomstående instans vill kontakta föreningen kommer de antagligen att kontakta ordförande eller vice ordförande. En stor del av ordförandens uppgifter går ut på att ta ställning till information som kommer från olika instanser (oftast via e-post) och bedöma om det är relevant för Didacta och om informationen bör förmedlas vidare till resten av styrelsen. Därtill kallar ordförande till styrelsemöten och gör tillsammans med vice ordförande upp föredragningslistor för mötena. I slutet av året skriver ordförande tillsammans med vice ordförande en verksamhetsplan och en verksamhetsberättelse. Som ordförande har man en helhetsuppfattning om vad som pågår i föreningen och leder arbetet i önskad riktning.

Att vara ordförande är väldigt givande och man lär sig mycket om både sig själv och om hur det är att leda en grupp. Det är viktigt att kunna delegera uppgifter och kommunicera mycket med resten av styrelsen. Man bestämmer själv hur mycket tid man lägger på sitt styrelsearbete och hur mycket man engagerar sig i verksamhet som inte direkt har med Didacta att göra (t.ex. studentpolitik, kontakt med andra föreningar, strategiarbete). Det viktigaste är i alla fall att man har en styrelse som trivs tillsammans och där alla är motiverade och vet sina uppgifter – då underlättas också ordförandens arbete.

Vice ordförande

 • fungerar som ordförande ifall ordinarie ordförande får förhinder
 • skriver förslag till föreningens verksamhetsberättelse och verksamhetsplan tillsammans med ordförande
 • arbetar för föreningens målsättning tillsammans med ordförande
 • känner till föreningens stadgar och bestämmelser
 • representerar föreningen utåt

Som viceordförande ska man fungera som ordförandes högra hand. Ordförande och viceordförande bör kommunicera aktivt med varandra och mellan dem ska det finnas ett visst förtroende, de ska tillsammans diskutera och fundera på viktiga ärenden gällande Didacta. Som viceordförande ska man också sköta en del representationsuppgifter.

Viceordförande ska alltid ställa upp för ordförande ifall han eller hon har förhinder. Viceordförande posten i styrelsen är en av de mera flummiga posterna, eftersom mycket av det arbete vice utför handlar om att ta eget initiativ. Ordförande i styrelsen har den största tyngden på sina axlar och då gäller det för viceordförande att ta åt sig en del av uppgifterna. Att hjälpa ordföranden om det blir några tunga beslut eller förändringar och tillsammans ha en gemensam linje för hur ämnesföreningens verksamhet ska förverkligas hör också till vice ordförandes uppgifter. Som viceordförande kan man t.ex. dra möten ifall ordförande är förhindrad, oftast förbereder och drar dock vice och ordförande mötena tillsammans. Viceordförande och ordförande ska bolla idéer och förslag, som senare kan presenteras för resten av styrelsen. Mot slutet av hösten ska ordförande tillsammans med viceordförande skriva en verksamhetsplan för inkommande år. Verksamhetsplanen ska godkännas av föreningen på höstmötet i november. Verksamhetsplanen ska innehålla alla evenemang och allt program som Didacta planerar att ordna under det kommande året.

I det stora hela ska vice vara en slags ”joka paikan höylä” som även hjälper de andra medlemmarna i styrelsen. Efter som uppgifterna ibland är flummiga är det nödvändigt att man själv tar mycket initiativ och aktivt kommunicerar och kommer överens med ordförande om vad som ska göras. Ifall ordförande avgår är det vice som tar hans eller hennes plats.

Som vice ordförande är man också ansvarig för Didactas internetsida www.didacta.n.nu. Det viktigaste på hemsidan är att hålla den uppdaterad så att den som besöker sindan vet vad som händer och får en aktiv bild av föreningen.

 Sekreterare

 • skriver protokoll vid styrelsemöten och andra möten
 • ansvarig för föreningens postlåda (kollas minst 2 ggr/månad)
 • hjälper ordförande med praktiska ärenden före mötet, ex. reserverar mötesutrymmet
 • sköter informationen och dokumentationen efter mötet
 • skickar Didacta-infomail regelbundet

Till sekreterarens uppgift hör främst att utgående från föredragningslistan anteckna styrelsemötena som hålls 1-2 gånger i månaden, och därefter skicka ut det renskrivna protokollet och infomail om kommande program och intressanta evenemang till Didactas e-postlista. Sekreteraren skall alltså vara alert på mötena, så att all viktig information kommer med i protokollet. Om man misstänker att man missat något kan man vända sig till ordföranden eller de andra styrelsemedlemmarna. Det är också ordföranden som i sista hand ansvarar för att protokollet är rätt. I övrigt arbetar sekreteraren ganska nära med ordförande, de båda skriver under godkända protokoll och sekreteraren hjälper ordföranden med att skriva verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret om det behövs.
Sekreteraren ser också till att posten blir kollad regelbundet, minst ett par gånger i månaden. Information om inbjudningar till andra föreningars och nationers fester kan skickas ut anefter till didactas e-postlista. Med jämna mellanrum (t.ex. i början av varje månad eller efter varje möte) skickar sekreteraren ut ett Didacta-info mail, där man marknadsför kommande evenemang i korthet.

Ekonom

 • sköter bokföringen
 • informerar styrelsen om föreningens ekonomiska ställning
 • ansvarar för att olika uppgifter lämnas in till myndigheter, t.ex. skatteverket
 • upprättar bokslut till årsmötet
 • skriver förslag till föreningens budget
 • ansöker om sponsorering
 • sköter Didactas konto och betalningar till medlemmar etc.

Som ekonom för Didacta ska man ha koll på och bokföra Didactas tillgångar (pengar, halarmärken, sångböcker och eventuell annan egendom).

Didacta har ett bankkort som endast får användas av ekonomen. Med det görs olika inköp inför olika evenemang och annat nödvändligt. Andra styrelsemedlemmar har även möjlighet att göra inköp för Didactas evenemang och då skall ekonomen samla till sig dessa kvitton för att sedan kunna betala tillbaka till medlemmarna. Under året ska ekonomen också betala eventuella fakturor och se till att alla som anmält sig till ett evenemang har betalat deltagaravgiften.

I slutet av året ska ekonomen redovisa för hur Didacta använt sina tillgångar genom att göra en resultaträkning (tuloslaskelma), balansräkning (tase) och ett budgetförslag för nästa år. Budgeten för inkommande år ska godkännas av föreningen på höstmötet i november. Alla dessa ska läggas till som bilagor i datasystemet TAHLO (där man ansöker om ekonomiskt bidrag av HUS för nästa år).

I början av året kan föreningar söka sponsorering för sin verksamhet. Det hör till ekonomens uppgifter att kolla upp möjliga sponsorer och skicka ansökningar. Att fungera som ekonom för en studentförening är väldigt lärorikt och något man kan ha nytta av senare i livet.

 

Studieansvarig för allmän- och vuxenpedagogiklinjen 

 • håller kontakt med tutorerna och ansvarar för gulisgrejer
 • hjälper medlemmarna med studierelaterade frågor
 • sköter arbetslivskontakter
 • ansvarar för studiebesök och högskoledagar
 • ansvarar för att ordna biämnesinfo för andra årets studernade
 • deltar i möten med studierelaterade ärenden

Det väljs två studieansvariga till styrelsen. Den ena har det huvudsakliga ansvaret för pedagogerna och den andra har huvudansvaret för barnträdgårdslärarna. I övrigt samarbetar de studieansvariga och delar på ansvaret som posterna medför. Som studieansvarig ansvarar man för studerandenas intressen som har med studier, alumner och tutorer att göra. Studieansvariga fungerar alltså som en länk mellan Didactas styrelse, tutorerna och nya studerande. Att fungera som studieansvarig medför också ett utbildningspolitiskt ansvar. Det kan innebära att man fungerar som ansvarsperson när det t.ex. gäller att stå för studerandes rättigheter.

Som studeiansvarig finns det en massa man kan göra, och mycket handlar också om att ta eget initiativ. Studieansvariga kan t.ex. ordna biämnesinfo åt andra årets studerande. Mycket handlar också om att man aktivt tar kontakt med studerande och hör sig för vad de har för åsikter om sina studier. Studieansvariga kan också föra fram studerandes feedback till t.ex. föreläsare och amanuensen. Det kan exempelvis handla om att studerande är missnöjda med vissa kursers upplägg eller att de upplever att de blivit orättvist bedömda. Som studieansvarig är det också nödvändigt att ha en god kontakt till amanuensen, eftersom de studieansvariga ofta tillsammans med amanuensen ordnar program som exempelvis biämnesinfo eller studiebesök. Det är också ytterst viktigt att de studieansvariga samarbetar med tutorerna. Det gäller nämligen att få med speciellt gulisarna i Didactas verksamhet. Då är det viktigt att redan under våren börja planera gulishösten tillsammans med tutorerna.

Som studieansvarig kan man delta olika slags möten, t.ex. ordnar SNÄF (paraplyorganisationen för svenska nationer och ämnesföreningar) ofta i samband med Svenska ärenden ett rekrytetingsmöte årligen. Som studeansvarig är det bra att vara involverad i rekryteringsärenden och till studieansvarigas uppgift hör också att representera Didacta på högskoledagarna under hösten. Condus ordnar regelbundet också träffar för studieansvariga som sitter i styrelser för ämnesföreningar vid Beteendevetenskapliga fakulteten. Condus ordnar också möten med fakultetens ’opintoasiainpäällikkö’ (för tillfället Raija Lahdenperä) som studieansvariga gärna skall delta i. Hennes uppgift är att hjälpa studeranden med sina utbildningspolitiska problem. Dessa möten fungerar också som en bra länk mellan de studerande och de som ansvarar för utbildningen på högre nivå. Även HUS ordnar träffar och utbildningar för studieansvariga. På alla nivåer på  universitetet finns det människor som kan hjälpa den studieansvariga i sin uppgift.

Studieansvarig för Barnträdgårdslärarlinjen (BTL)

 • håller kontakt med tutorer, hjälper till med gulisverksamhet
 • hjälper medlemmarna med studierelaterade frågor
 • sitter som studierepresentant i ledningsgruppen

Som studieansvarig för BTL-linjen har man mycket kontakt med de övriga studerandena på linjen och hjälper t.ex. tutorerna under gulishösten. Från hösten 2013 sitter studieansvariga också med på ledningsgruppens möten och fungerar som länk mellan studerandena och ledningen för linjen.

Den studieansvariga är en intressebevakare för linjen och mycket handlar om att ha en helhetsbild av studierna och de studerandes åsikter samt förmedla information till och från amanuenser och ledningsgruppen. Amanuenserna finns som stöd för dig och ordnar biämnesinfo och abi-infon som man kan delta i. Det finns många möjligheter att delta i rekrytering och ge linjen synlighet och de här aktiviteterna kan man i mån av möjlighet och intresse delta i.

Som studierepresentant för BTL får man vara mycket social och samarbeta med yngre och äldre studerande och universitetets anställda. Det finns en grupp för alla studieansvariga på fakulteten och HUS ordnar träffar för dessa. Möten med Raija Lahdenperä som är ansvarig för studieärenden vid Beteendevetenskapliga fakulteten ordnas för att hjälpa studerandena med utbildningspolitiska problem. Dessa möten är bra att gå på och Raija är mycket trevlig.

Som studieansvarig får man jobba självständigt för det man vill påverka och ens uppgifter är ganska formbara. Mycket samarbete med andra människor gör uppgifterna ännu roligare!

Festansvarig

 • har huvudansvaret för ordnandet av evenemang (större fester och sitsar, chillkvällar etc.)
 • ”chef” för festutskottet
 • deltar i Alina-skolningen
 • hämtar nycklar för bokade utrymmen & tar reda på pant och hyra
 • ansvarig för mat & dryck samt budget på evenemang
 • informerar om evenemangen per e-post och via facebook, också andra föreningars evenemang
 • sköter om anmälningen och kontakten till eventuella andra evenemang än Didactas

Som evenemangsansvarig har man huvudansvaret för de fester, middagar och sitsar som ordnas. Man är ansvarig för festutskottet och planeringen av evenemangen. Den här posten kräver engagemang och företagsamhet, och är väldigt givande!

Den festsansvariga behöver självklart inte alltid själv vara närvarande på evenemangen, eller planera allting ensam, men det är på ditt ansvar att se till att någon annan tar över ansvaret om du inte själv hinner. Du har festutskottet som din hjälp, se till att svetsa ihop ett ordentligt festutskott med engagerade medlemmar, annars är det ingen poäng med ett utskott.

Till festansvariges uppgifter hör att hålla medlemmarna i Didacta uppdaterade om fester (ex. årsfester och sitsar) som ordnas av såväl Didacta som andra (t.ex. Condus, Nylands Nation, Teknologföreningen o.s.v.) Information om Didactas egna evenemang skickas ut i god tid före evenemanget. På facebook kan man också sätta information om evenemangen, genom att göra evenemang och lyfta upp infon på Didactas egen sida.

Olika föreningar kan ta kontakt med dig gällande sina egna fester eller gällande samarbete kring något evenemang. På hösten kommer TF att vara i kontakt med (högst sannolikt) dig, angående fest 1 för gulisarna och fest N för äldre studerande. De ger dig biljetter som kan säljas till efterfest, samt uppgifter om hur de vill ha sina anmälningar till evenemangen. På våren är det Tradbörs, som är en sits för alla svenska studentkårer, ämnesföreningar och nationer innanför ring 3. Efterfesten brukar vara öppen för alla. På våren ordnas också Ylonz som är en ölorientering för alla svenskspråkiga studeranden, var här färdig att förhandla om lagplatser beroende på hur stort intresse Didactanerna har att delta.

Didacta får använda Gustavus Rex gratis – utnyttja det! Och gå på Rex skolningen för att veta hur man använder klustret, hur man bokar utrymmena osv. Du kommer att ha nyckel till olika rum och ditt studiekort aktiveras som nyckel till själva klustret. Det görs i nya studenthuset i HUS kontor efter att du har fått användarrättigheterna av Condus tilavastaava. Övriga utrymmen som är bra att ordna fest på är Alina-salen, Nypolen och Nylands Nation.

 Årsfestansvarig

Om det finns intresse väljs en årsfestansvarig till styrelsen. Den personen har huvudansvaret för att arrangera Didactas årsfest tillsammans med sitt årsfestutskott. Förra året ordnades festen i maj men den nya styrelsen bestämmer givetvis vilken tidpunkt som passar bäst nästa år. För den årsfestansvarig finns det dokument där det i detalj beskrivs hur årsfesten ordnades i fjol – man behöver alltså inte uppfinna hjulet på nytt 😉

 

 Kultur- och idrottsansvarig

 • har huvudansvaret för ordnandet av program (ex. kultur & idrott)
 • informerar om programmet per e-post och via facebook

Som kultur- och idrottsansvarig har man huvudansvaret för det program som ordnas utöver större fester och sitsar. Till uppgifterna hör att kolla upp möjligheterna att ordna olika kulturella eller idrottsrelaterade program. Det kan t.ex. vara att beställa teaterbiljetter, planera ett sportevenemang, ta reda på studierabatter, ta emot anmälningar o.s.v. Det lönar sig att hålla ögonen och öronen öppna för eventuella möjliga evenemang och aktivt söka efter möjliga och intressanta aktiviteter.

Till kultur- och idrottsansvariges uppgifter hör att hålla medlemmarna i Didacta uppdaterade om intressant kulturellt och idrottsrelaterat program som ordnas av såväl Didacta som andra (t.ex. Condus, Nylands Nation eller Teknologföreningen) Information om Didactas egna program skickas ut i god tid före programmet äger rum. På facebook kan man också sätta information om programmet genom att göra evenemang på Didactas egen facebooksida.

Styrelsesuppleant (väljs vid behov)

 • tar över ifall någon av de ordinarie styrelsemedlemmarna avgår från sin post
 • deltar i mötena
 • hjälper de övriga medlemmarna med saker som ska göras
 • kan få egna ansvarsområden efter hand

Styrelsesuppleantens ansvar är att ta över ifall någon av de ordinarie styrelsemedlemmarna avgår under året. Som suppleant i Didactas styrelse har man inget speciellt ansvarsområde inom styrelsen, men man är guld värd då man hjälper de övriga med saker som behöver göras. Fastän man inte har en specifik uppgift så är man aldrig utan något att göra!

Man deltar i alla styrelsemöten och är med och ordnar olika evenemang som styrelsen och ämnesföreningen ordnar. Man kan på säga att man finns där var hjälp behövs. Till suppleantens uppgifter hör det också att stiga in och ta en annan styrelsemedlems uppgift  ifall denne måste avgå.

Den här posten är perfekt om du vill sitta med i styrelsen men inte är säker på vilken post du vill ha. Uppdrag och ansvarsuppgifter hittas nog på sedan.

Festutskottet

Festutskottet kan ha nästan obegränsat med medlemmar. De som är med i festutskottet har förljande uppgifter:

 • är med och planerar och ordnar evenemang
 • ansvar enligt behov

Vill du gå med i festutskottet?
Festutskottet finns till för att Didactas fester och andra evenemang ska bli av, bli lyckade, och för att inte en person ska behöva fixa allting inför festen 🙂 Festutskottet passar perfekt för dig som vill komma med på ett hörn och få insyn i vad Didactas styrelse gör, utan att ha en styrelsepost. Också de som har styrelseposter kan vara med i festutskottet. Om du känner att du gärna är med och hjälper på något evenemang, så kom med i det här utskottet. Man behöver inte vara med och ordna allting, om det är flera med så kan man dela på ansvaret, så ju fler desto bättre.

All hjälp är mer än välkommen, det finns en massa att fixa inför och under evenemangen. Didactas evenemangsansvariga sammankallar festutskottet då det är dags att börja planera ett evenemang. Idén med festutskottet är att ha roligt tillsammans, och involvera flera Didactamedlemmar i planerandet och ordnandet av evenemangen. Ju fler som är med, desto roligare är det!

Tidigare styrelser:

Styrelsen 2013

Styrelsen 2012

Styrelsen 2011

Styrelsen 2010

Advertisements

3 thoughts on “Kontakt

 1. Hej,

  Det här är kanske en long-shot, men det är värt ett försök 🙂

  Vi söker efter någon som kan sköta om Rebecca (1,5 år) två-tre eftermiddagar i veckan. Tanken är att hämta henne från Dagis (Elka) vid 15 och leka med henne några timmar tills vi kommer hem (vi bor i Munksnäs) från jobbet.

  Om ni tror att detta skulle vara intressant för ngn av era studeranden så skulle jag uppskatta om ni kunde skicka detta meddelande vidare!

  Stort tack på förhand 🙂

  Med vänlig hälsning, Linda Aro (050-5468051)

  Like

 2. Pingback: Nytt år – ny styrelse

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s