Studier

Studier vid Pedagogiska fakulteten

Vid studieprogram i pedagogik kan du utbilda dig för arbete inom fostran, utbildning, undervisning, lärande och ledning och för uppdrag i samhället som kräver pedagogisk expertis. Studierna i pedagogik ger dig även färdigheter att upprätthålla och utveckla din yrkeskunskap. Vid Pedagogiska fakulteten finns sex finskspråkiga kandidatprogram och tre svenskspråkiga. Efter slutförda studier bli du pedagogie kandidat eller pedagogie magister.

Allmän- och vuxenpedagogik

Vid Pedagogiska fakulteten kan man läsa allmän pedagogik och vuxenpedagogik på svenska. Pedagogiken studerar utifrån ett psykologiskt, sociologiskt och historiskt perspektiv de pedagogiska processer, vars syfte är att stärka och utveckla människan. Forskningsfältet sträcker sig ända från barndomen till ålderdomen. Vuxenpedagogiken studerar vuxeninlärning och vuxenutbildning och förändringar inom dem både på individ- och samhällsnivå.

Pedagogiken som vetenskap undersöker människans uppväxt, utveckling och lärande samt hur dessa processer främjas genom fostran och undervisning. Fokus ligger på individens livscykel och på förändrings- och utvecklingsprocesser hos såväl individen som samhället. Studierna är mångsidiga och genom att välja biämne enligt eget intresse och behov kan du skräddarsy din egen kompetensprofil.

Inom kandidatstudierna finns valbara pedagogiska substansstudier, med vilka man kan inrikta sig på kultur och samhälle, undervisning och inlärning eller lärandet i arbetslivet. I magisterexamen, som följer efter kandidatstudierna, kan man fördjupa sig antingen i pedagogik eller vuxenpedagogik.

Målet är att studenterna blir sakkunniga inom det pedagogiska området och ges förutsättningar att tillämpa sin pedagogiska expertis samt utveckla kunskap om såväl fostrande som utbildnings- och utvecklingsverksamhet.

Läs här om vad studeranden på vår linje tycker om studierna.

Ja, men vad blir man sen då?

Studierna lämpar sig för studerande som planerar att arbeta med utbildningsplanering, inlärning, kommunikation eller administration inom den offentliga eller privata sektorn. Den vuxenpedagogiska utbildningen ger också en god grund för utvecklingsarbete inom organisationer och företag.

Läs här om vad tidigare studeranden jobbar med.

Hur är studierna uppbyggda?

OBS! Studieupplägget förändras från och med läsår 2012-2013.
Nedan är de gamla examensfodringarna

Vill du veta mera?

Här kan du se en videopresentation om studierna i Vuxen och allmänpedagogik.

Barnträdgårdslärarinriktningen (BTLU)

Hösten 2011 skedde det stora förändringar inom Didacta i och med att Barnträdgårdslärarlinjen på svenska drog igång vid Beteendevetenskapliga fakulteten. Barnträdgårdslärarna togs med i Didactas verksamhet och det tillsattes två BTL poster i styrelsen, hösten 2012 blev barnträdgårdslärarna helt integrerade i Didacta. Det innebar många nya möjligheter och ett ökat antal deltagare i Didactas evenemang.

Utbildningens tyngdpunktsområden är flerspråkighetsfostran, identitet och mångfald samt estetisk fostran. Utbildningen leder till en pedagogie kandidatexamen (180 sp), som ger behörighet att arbeta som barnträdgårdslärare med barn i åldern 0–6 år samt i förskola. I utbildningen ingår flera praktikperioder. Utsikterna på arbetsmarknaden är väldigt goda.

Den svenskspråkiga barnträdgårdslärarutbildningen i Helsingfors ordnas som ett samarbete mellan Helsingfors universitet och Åbo Akademi men från och med hösten 2017 kommer utbildningen endast ske i HU:s regi . Till programmet antas 30 studenter. Hälften av de antagna registreras vid Åbo Akademi medan hälften har Helsingfors universitet som hemuniversitet.

Alla obligatoriska studier ges på svenska och studieinformation och övriga tjänster som berör utbildningen finns tillgängliga på svenska. Biämnesstudiehelheter och valfria studier kan avläggas vid Helsingfors universitet, Åbo Akademi eller vid något annat universitet. Undervisningen hålls vid beteendevetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet, i Åbo Akademis utrymmen på G18 och vid behov i inhyrda specialutrymmen i staden.

Vad blir man sen?

De studerande som genomgått utbildning till pedagogie kandidat är professionellt behöriga inom det barnpedagogiska området. Utbildningen ger behörighet att arbeta som barnträdgårdslärare inom dagvård och förskola, men även kompetens att arbeta med frågor och uppgifter som berör det barnpedagogiska området för vilka lämplig högskoleexamen krävs, t.ex. inom förvaltning.  

Utbildningens värdegrund formas av demokrati, rättvisa och jämlikhet. Utbildningen tar sin utgångspunkt i vetenskapligt kritiskt tänkande och tvärvetenskaplighet, liksom i kulturell mångfald och internationalism. Den svenskspråkiga kontexten präglar utbildningens mål och innehåll.

Utbildningens centrala utgångspunkt är att den ska motsvara de särskilda behov som huvudstadsregionen ställer på barn-trädgårdslärare. Tyngdpunktsområden är flerspråkighets-fostran, identitet och mångfald samt estetisk fostran.

Mer information om utbildningens uppbyggnad

 

Klasslärarinriktningen (KLU)

Klasslärarlinjen är den nyaste linjen vid Pedagogiska fakulteten och började hösten 2016. Till linjen tas in 40 nya studeranden. Den svenskspråkiga studieinriktningen för klasslärare utbildar mångsidiga experter på fostran, undervisning och lärande, som utvecklar sitt eget arbete och är aktiva i samhället. Utbildningen ger dig förutsättningar att utveckla ditt eget pedagogiska tänkande och växa in i ett lärarskap som utgår från forskningsbaserad kunskap.

Den svenskspråkiga klasslärarutbildningen betonar flerspråkighet, mångfald och social rättvisa. Denna profil genomsyrar hela utbildningen. Utbildningens flerspråkighetsprofilering innebär att du som lärare har beredskap att arbeta i en allt mer språkligt och kulturellt heterogen miljö på ett sätt som främjar elevernas utveckling i ämneskunskaper och språk, deras identitet och deras interkulturella kompetens.

Klasslärarundervisningen sker på svenska men studier erbjuds även på finska och engelska. Klasslärarstudierna består av föreläsningar, seminarier, projekt och undervisningspraktik, som utförs i partnerskolor.

Vad blir man sen?

Med magisterexamen har du behörighet att jobba i åk 1-6 samt i förskola. Ifall du väljer att göra dina valfria studier i ett ämne som undervisas i skolan, får du behörighet att undervisa ämnet i högstadiet. En del av de utexaminerade klasslärarna placerar sig även som experter i skolförvaltningen eller vid olika organisationer och företag.

Studiernas uppbyggnad

Klasslärarutbildningen består av en kandidatexamen och en magisterexamen. För att bli behörig klasslärare krävs en magisterexamen.

Mer information om studiernas uppbyggnad

Ännu något du undrar över?

Kontakta någon i styrelsen, främst studieansvariga men även de andra svarar gärna på dina frågor. Här ser du kontaktuppgifterna till styrelsen.

Specialarrangemang för studerande

Opintojen erityisjärjestelyt – ohjeet opiskelijoille

Opiskelijan on mahdollista saada erityisjärjestelyitä opintojensa suorittamiseen. Erityisjärjestelyt tarkoittavat yleensä sähköistä opetusmateriaalia, opetusmateriaalin saamista etukäteen, opetustilojen esteettömyyttä, tenttimiseen saatavaa lisäaikaa tai vaihtoehtoisia opintojakson suoritustapoja.

Miten erityisjärjestelyitä haetaan?

a. Jos olet jo saanut valintakokeeseen erityisjärjestelyitä, sinun ei tarvitse toimittaa uutta lääkärin tai muun asiantuntijan lausuntoa.

Lähetä sähköpostia tiedekunnan opintoneuvojille osoitteeseen kaytt-neuvonta@helsinki.fi, niin saat erityisjärjestelypäätöksen.

Muista laittaa viestiin nimesi ja opiskelijanumerosi.

b. Jos sinulle ei ole aiemmin myönnetty erityisjärjestelyitä, toimita tiedekunnan opintoneuvojille erikoislääkärin lausunto tai muu siihen rinnastettava asiantuntijalausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudesta riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Todistus erityisjärjestelyiden tarpeesta voi olla myös ylioppilastutkintolautakunnan päätös.

Opiskelijalle tehdään päätös erityisjärjestelyistä ja lähetetään kirje päätöksestä. Tämän jälkeen opiskelija voi pyytää opintojakson suorittamiseen erityisjärjestelyitä esittämällä päätöskirjeen opintojakson opettajalle.

Erityisjärjestelyitä tarvitseva opiskelija pyritään asettamaan samanarvoiseen asemaan muiden opiskelijoiden kanssa erityisjärjestelyiden avulla eikä arvioinnin muutoksella.  Erityisjärjestelyitä saavan opiskelijan on saavutettava samat tavoitteet, kuin opiskelijoiden joille ei ole myönnetty erityisjärjestelyitä.

Helsingin yliopiston erityisjärjestelyperiaatteet:

https://flamma.helsinki.fi/fi/HY054794

Lisätietoa erityisjärjestelyistä ja niiden hakemisesta voi kysyä tiedekunnan opintoneuvojilta (kaytt-neuvonta@helsinki.fi, p. 09 19120509 ja 09 191 20510) tai oman koulutuksen opintotoimistosta.

Tiedekunnan opintoneuvojien vastaanottoajat ovat maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 12–15 sekä keskiviikkoisin klo 14–17 (Minerva, Siltavuorenpenger 5A, uusi puoli, 2. kerros, huone 214).

Tenttien erityisjärjestelyt

Tenttien erityisjärjestelyitä haetaan erityisjärjestelyistä saadulla päätöskirjeellä. Erityisjärjestelyt voivat olla esimerkiksi lisäaika tentin suorittamiseen, oma tila tai tietokoneen käyttö. Opiskelija ilmoittautuu tenttiin normaalisti ja ilmoittaa tentinjärjestäjälle tarvitsevansa erityisjärjestelyitä.

Kurssin yhteydessä olevan tentin järjestäjä on kurssin opettaja.

Kirjallisuuskuulusteluissa ja uusintatenteissä (laitostentit) tentin järjestäjä on opettajankoulutuslaitoksella Kari Perenius

(okl-neuvonta@helsinki.fi) ja käyttäytymistieteiden laitoksella seuraavat henkilöt: kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutuksessa ja ruotsinkielisessä lastentarhanopettajan koulutuksessa Päivi Latukka (kasvatustieteet-neuvonta@helsinki.fi), psykologian koulutuksessa ja kognitiotieteen koulutuksessa Carita Karhunen

(psyko-opintoasiat@helsinki.fi) ja puhetieteiden koulutuksissa Kirsi Sivukari (kirsi.sivukari@helsinki.fi).

Tentteihin voidaan myöntää lisäaikaa seuraavasti:

a) ½ tuntia, kun tenttiaika on alle 3 tuntia

b) 1 tunti, kun tenttiaika on 3 tuntia tai enemmän

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s